• Sinun festivaalisi Pirkanmaalla

Kongressifestivaalihanke vuosina 2020-2021

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Maailmantango 2019: Cristina Sosa & Daniel Nacucchio (Paola Evelina)

Tampere on vilkas kongressi- ja festivaalikaupunki, jossa järjestetään vuosittain kymmeniä kansainvälisiä tiedetapahtumia ja kulttuurifestivaaleja. Alueen tapahtuma-alan ammattilaiset ovat pitkään miettineet, miten taiteen ja tieteen yhteistyötä ja synergiaa tapahtumien välille voitaisiin lisätä. Festivaalien kulttuuriohjelmia on tarjottu kongressien oheisohjelmaksi, mutta yhteistyö on tähän asti ollut pienimuotoista. Toimijoiden yhteistyöhaluista huolimatta laajempien yhteistyökokonaisuuksien aloittaminen on ollut aiemmin haastavaa, koska olemassa ei ole ollut riittävää kokemusta, budjettia eikä valmista mallia yhteistyön toteuttamiselle. Hankkeessa Pirkanmaan festivaalit sekä Tampereen kongressitoimijat yhdistävät osaamisensa ja luovat tiede- ja kulttuuritapahtumien yhteistoimintamallin, jossa määritellään perusteet työnjaolle ja hallinnolle, kartoitetaan eri toimintojen kustannuksia sekä luodaan raamit budjetointiin sekä markkinointiin.

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen, monistettava kongressifestivaalien tapahtumakonsepti. Hanke valjastaa festivaaleilta löytyvän kulttuurituotannon osaamisen ja tarjoaa mahdollisuuden kehittää festivaalien toimintaa, rakentaa monialaisia ja taiteellisesti kunnianhimoisia ohjelmasisältöjä ja tavoittaa uusia yleisöjä, luoda kontakteja ja lisätä kansainvälisyyttä. Tiedetapahtumille yhteistyö tarjoaa luovaa sisältöä kongressiohjelmaan sekä mahdollisuuden tuoda tieteen ajankohtaisia aiheita kulttuuriyleisön ja kaupunkilaisten tietoisuuteen. Tavoitteena on, että kongressifestivaalit tuovat työtä taiteilijoille, tapahtumatoimijoille sekä alan sidosryhmille. Kongressien yhteydessä järjestettävien festivaalien tarkoituksena on soveltaa tiedetapahtuman sisältöjä myös taideohjelmassa, ja tieteellisiä teemoja tuodaan esiin esim. taiteilijoita työllistävien tilaustöiden keinoin. Tapahtumaan liittyvä ohjelma on myös kaupunkilaisille maksutonta, ja sen vuoksi saavutettavissa mahdollisimman monille.

Hankekumppanien verkkosivut:
Visit Tampere, Tampere Convention Bureau
Maailmantango-festivaali
Life2020 -kongressi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle tukea vuosille 2020-2021.

Festivaalien ympäristövastuu: Ylennyshanke 2019

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Kuva Laura Vanzo, Visit Tampere

Pirfest osallistui vuoden 2019 aikana Ekokumppanien järjestämään Ylennys-hankkeeseen, jossa edistetään yritysten ja tapahtumien liiketoimintaa ja osaamista ympäristöjärjestelmällä. Ylennys-hankkeeseen osallistuvat yritykset ja tapahtumat saivat koulutusta, neuvontaa ja tukea ympäristöjärjestelmän rakentamiseksi ja niitä autettiin tunnistamaan oman toiminnan ympäristövaikutuksia. Hanke sisälsi kaksi Pirfestin jäsenistölle räätälöityä ympäristökoulutusta, opastusta ympäristöjärjestelmän rakentamisessa ja neuvontaa oikeiden toimenpiteiden valinnassa sekä apua liiketoiminnan kestävään kehittämiseen. Hankkeen lopputuotteena valmistui Festivaalien ympäristöopas, joka on tarkoitettu jäsenfestivaalien sekä muiden ympäristövastuutaan pohtivien tapahtumien käyttöön.

Visit Tampere mahdollisti Pirfestin mukanaolon hankkeessa.

Lataa tästä Opit kestävään kehitykseen -ympäristöopas

Kansainväliset jakelutiet -matkailuhanke 2018–2019

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Kuva Laura Vanzo, Visit Tampere

Festivaalien kansainvälistymisessä on merkittävää kasvupotentiaalia, mutta merkittävimmät kansainvälistymisen esteet ovat myyntikanavien ja kansainvälisten markkinoiden tuntemuksen puute.
Vuonna 2018 Pirfest sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen festivaalien kansainvälistymis-hankkeelle, jonka tavoitteena oli löytää kansainvälistymiseen valmiiden festivaalien tuotteille jakelukanavia sekä kulttuurimatkanjärjestäjiä, ja saada festivaalituotteita kansainväliseen myyntiin.

Tavoitteeseen edettiin vahvistamalla festivaalien avainhenkilöiden verkostoja ja osaamista Visit Tampereen kumppanuusverkostolle suunnattujen toimenpiteiden ja Visit Finlandin järjestämien koulutusten sekä hankkeeseen räätälöityjen kansainvälistymiskoulutusten avulla sekä rakentamalla yhteistyötä kotimaisten incoming-toimistojen kanssa. Visit Tampereen ja Visit Finlandin asiantuntijat ovat olleet vahvasti mukana hankkeen eri toimenpiteissä asiantuntija-apuna.

Toisena tavoitteena oli kasvattaa Pirkanmaalle tulevien kongressivieraiden viipymään lisäämällä tietämystä alueen kulttuurikohteista ja -tapahtumista sekä tarjoamalla festivaalisisältöjä kongressien oheisohjelmaksi.

Ensimmäisessä vaiheessa Pirkanmaan festivaalit ry:n jäsenfestivaalit luokiteltiin kolmeen eri ryhmään, ready, steady ja go-vaiheeseen. Työryhmään valittiin yhteistyössä Visit Tampereen kanssa kuusi go-vaiheen pilottifestivaalia, jotka sijoittuvat eri kuntiin ja eri vuodenaikoihin (Mäntän kuvataideviikot, Sastamala Gregoriana, Tampere Film Festival, Tampere Jazz Happening, Tampereen Sävel ja Tampereen Teatterikesä). Hankkeen aikana rakennettiin yhdessä festivaalien ja kansainvälisen matkailun asiantuntijoiden kanssa näille festivaaleille kansainvälistymisohjelma: määriteltiin kunkin festivaalin erityispiirteet, autettiin festivaaleja rakentamaan viestinnästään kansainvälisesti houkuttelevaa ja löydettävää, avattiin uusia markkinointi- ja myyntikanavia sekä luotiin uusia yhteistyöverkostoja.

Festivaalit halusivat markkinoinnissa keskittyä oman alan ns. niche-yleisön tavoittamiseen, koska siellä kiinnostus on jo olemassa. Festivaalit valitsivat kohdemarkkinan ja sieltä oman alan kansainvälisen tapahtuman. Festivaalit tekivät opinto- ja markkinointimatkan, ja festivaalijärjestäjiä kutsuttiin myös vastavierailulle omalle festivaalille. Tavoitteena oli avata yhteistyötä säännönmukaiselle ristiin markkinoinnille ja yleisöjen vaihdolle. Pirfest oli hankkeen myötä mukana Suomen osastolla Berliinissä järjestetyille ITB Berlin -matkailumessuilla.

Syksyllä 2019 alkaneessa jatkohankkeessa mukaan kutsuttiin uusia kansainvälistymisestä kiinnostuneita festivaaleja, ja kuuden pilottifestivaalin rinnalle mukaan ilmoittautui kuusi uutta festivaalia (Fest Afrika, Tampere Guitar Festival, Tampereen Joulutori, Tanssivirtaa Tampereella, Pispalan Sottiisi ja Maailmantango). Syksyn hankkeen aikana järjestettiin kaksi erilaista koulutusta, joista ensimmäisessä opiskeltiin kansainvälistymisen kriteerejä, tuotteistusta sekä kansainvälistä markkinointia ja toisessa kansainvälisen yleisön tavoittamista eri myynti- ja markkinointikanavissa. Lisäksi osallistuille järjestettiin pienklinikoita, joissa käytiin läpi kunkin festivaalin kotisivuja sekä tuotekortteja. Myös jatkohankkeessa mukana olleita festivaaleja rohkaistiin tekemään tutustumis- ja markkinointimatkoja kansainvälisille oman alan festivaaleille. Hanke mahdollisti Pirfest osallistumisen Music Finlandin messuosastolla kansainväliseen WOMEX-tapahtumaan, joka toi lokakuussa Tampereelle lähes 3000 musiikin ammattilaista ympäri maailmaa. WOMEXia varten Pirkanmaan festivaaleille toteutettiin myös kansainvälinen  Tampere Region Festivals 2020 -esite.

Hankkeen myötä perustettiin syksyllä 2019 kongressi-, festivaali- ja matkailualan asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka suunnittelee ja hakee rahoitusta vuosina 2020-2021 toteutettavalle, Tampereen seudulla järjestettävien kongressien ja festivaalien synergiaa lisäävälle kongressifestivaalihankkeelle.

tai 0400 252 181

Lähi(ö)artisti-projekti

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Pirkanmaan festivaalien Lähi(ö)artisti-projektissa (2014–2017) Pirfest nimitti vuosittain pirkanmaalaisen, verkoston taiteenaloja edustavan taiteilijan Lähiartistiksi. Lähiartistin tarkoituksena oli tuoda esiin tuoretta paikallista taidetta ja kulttuuria ja vahvistaa alueen kulttuuri-identiteettiä. Lisäksi projektin tavoitteena oli vahvistaa yhteisöllisyyttä lähiöissä ja haja-asutusalueilla ja lisätä asukkaiden kiinnostusta taidetta kohtaan. Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry:n valitsema Lähiartisti kiersi vaihtuvan taiteilijatiimin kanssa esiintymässä Pirkanmaan kunnissa ja kaupungeissa, erityisesti alueilla joissa taidetarjonta on vähäisempää. Lähi(ö)artistiprojektia rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja projektin aikana nimitettiin neljä Lähiartistia: Laura Moisio, Ville Leinonen, Ville Färsaaret ja Anna-Elina Isoaro.

Lähiartistit 2014–2017

Festivaalien saavutettavuus 2015-2016

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Hankkeen tavoitteena on parantaa pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien saavutettavuutta, edistää festivaaliyleisöjen tasavertaisuutta ja parantaa saavutettavuusosaamista kulttuurityöntekijöiden keskuudessa. Jokaiselle hankkeeseen mukaan lähteneelle Pirfestin jäsenfestivaalille tehdään yksilöllisesti räätälöity ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma, jonka kautta voidaan parantaa festivaalin saavutettavuutta. Saavutusselvitykset ovat valmiita vuoden 2015 loppuun mennessä.

Festivaalin saavutettavuus tarkoittaa sitä, että osallistuminen ja elämyksien saaminen tehdään mahdollisimman monenlaisille yleisöille mahdolliseksi. Saavutettavuuden kannalta huomion kohteina ovat tapahtuman viestintä, hinnoittelu, asiakaspalvelu/lipunmyynnin toimivuus, tapahtuma-alue ja tilat, ohjelmatarjonta, organisaation strateginen työskentely ja moninaisuusnäkökulmien huomioiminen. Hyvä saavutettavuus kertoo erilaisten yleisöjen tarpeiden huomioimisesta ja kohteen helposta lähestyttävyydestä, ja tarjoaa mahdollisuuden osallistumiseen ja elämyksiin yksilöiden erilaisista ominaisuuksista riippumatta. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. (Saavutettavia kulttuurisisältöjä. Kulttuurin saavutettavuus -hankkeen loppuraportti 2013.)

Hankkeesta hyötyvät niin festivaalit ja yleisö kuin muut toimijat ja yhteiskunta. Festivaaliorganisaatioiden toimintatavat, ammattitaito ja osaaminen lisääntyvät. Uudet yleisöt pystyvät osallistumaan festivaaleille ja nauttimaan näin festivaalielämyksistä. Tietoisuus festivaalien tarjonnasta lisääntyy. Paremman saavutettavuuden kautta tasa-arvo ja erilaisten ryhmien huomioon ottaminen lisääntyy ja tasavertaiset osallistumismahdollisuudet kulttuuritapahtumiin parantuvat.

Pirkanmaan kulttuurimatkailun Culture Finland -aluekoordinaatio 2014–2015

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja kehittää kulttuurimatkailun aluekoordinaatiotyötä Pirkanmaalla vuosina 2014 ja 2015. Työ on saatettu alulle Culture Tampere Region hankkeen aikana 2012-2014. Culture Finland aluekoordinaation tarkoituksena on vakiinnuttaa Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittämistyön ja tuotteistamisen toimintamalli sekä vahvistaa maakunnan kulttuurimatkailuverkostoa ja kulttuurin asemaa matkailutuotteiden resurssina. Hankkeen avulla pyritään tiivistämään entisestään paikallisten yritysten ja yhdistysten yhteistyötä ja lisätä kulttuurimatkailutuotteiden ja -palveluiden käyttöastetta.

Hanke pyrkii kehittämään tiimityöskentelyä ja tuotteistusta niissä pirkanmaalaisissa kunnissa, jotka eivät ole olleet mukana Culture Tampere Region –hankkeessa. Hanke pyrkii myös sitouttamaan uusia kulttuuri- ja matkailuyrityksiä ja muita organisaatioita mukaan kulttuurimatkailun kehittämistyöhön. Tiimityöskentelyn avulla saadaan aikaan uusia kulttuurisisältöisiä matkailutuotteita ja -paketteja, jotka on suunnattu joko kotimaisille tai kansainvälisille kulttuurimatkailijoille. Erityisesti itsenäisille matkailijoille suunnattujen tuotteiden määrää lisätään. Tuotteiden saatavuutta matkailijan kannalta parannetaan, kun tuotteiden etenemistä myyntikanaviin kehitetään.

Hankkeen aikana järjestetään kehittämisseminaareja, joissa ylläpidetään ja parannetaan kulttuuri- ja matkailutoimijoiden osaamista muun muassa tuotteistamisessa ja myyntikanavaosaamisessa ja parannetaan toimijoiden keskinäistä verkostoitumista.

Culture Tampere Region – Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittäminen 2012-2014

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

ctrhankeesitePirkanmaan festivaalit – Pirfest ry toteuttaa Culture Tampere Region – Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittämishanketta 15.6.2012 – 30.6.2014. Hankkeessa on mukana noin sata pirkanmaalaista kulttuuri- ja matkailualan toimijaa. Hankkeen toiminta rajautuu Pirfestin jäsenfestivaalien kotipaikkakuntiin, jotka ovat Tampere, Orivesi, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Sastamala, Ikaalinen, Nokia, Valkeakoski, Urjala ja Parkano.

Hankkeen tuloksena

 • Pirkanmaan kulttuurimatkailutoimijoilla on lisää työkaluja ja osaamista uusien asiakkaiden saavuttamiseksi ja liikevaihdon kasvattamiseksi
 • Pirkanmaalle syntyy uusia kulttuurimatkailutuotteita
 • Pirkanmaalle syntyy toimiva kulttuurimatkailuverkosto
 • Kulttuurimatkailun merkitys vahvistuu alueellisesti ja valtakunnallisesti

Rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Pirkanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta rahoittavat lisäksi toimijoiden taustakunnat ja -kaupungit. Kulttuuri- ja matkailutoimijat osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen.

Hanke-esitteestä (pdf) saat tarkempaa tietoa hankkeen toimenpiteistä ja tavoitteista.

Venäläisen festivaalimatkailun kehittäminen Pirkanmaan festivaaleilla 2012-2014

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Hankkeen tavoitteena on kehittää festivaaliverkoston tuotteistamisosaamista ja mahdollisuuksia ottaa venäläiset matkailijat huomioon pirkanmaalaisilla kulttuurifestivaaleilla. Tavoitteena on myös houkutella lisää venäläisiä matkailijoita festivaaleille ja kasvattaa festivaaliemme tunnettuutta Venäjällä, erityisesti Pietarin alueella. Lisäksi tavoitteena on löytää ammattilaiskontakteja ja muodostaa uusia yhteistyökumppanuuksia venäläisten toimijoiden kanssa.

Venäläisten Suomeen tekemien matkojen määrä kasvaa tasaista tahtia. Vuonna 2011 Venäjällä asuvia matkustajia kävi Suomessa yhteensä 3,3 miljoonaa ja he toivat matkustustuloja noin 1,1 miljardia euroa. Kasvua vuoteen 2010 oli 53 %. (Tilastokeskus, Rajahaastattelututkimus.) Suomi on venäläisten suosituin matkakohde, vierailuja tehdään useamman kerran vuodessa.

Aiemmissa Pirkanmaan festivaalien ylläpitämissä hankkeissa (Pirkanmaan kulttuurifestivaalien matkailullinen kehittäminen 1.8.2010–30.4.2012, Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittämishankkeen valmistelu 1.8.2011–30.3.2012 ja Culture Tampere Region –hanke 1.4.2012-31.12.2014) on todettu tarve venäläisten matkailijoiden erityistoiveiden ja -vaatimusten huomioimiseksi festivaaleilla.

Hankkeessa kartoitettiin sisarfestivaalien ja taiteenalojen ammattilais- ja harrastajaryhmiä erityisesti Pietarin alueella sekä luotiin profiili venäläiselle festivaalikävijälle. Lisäksi tuotteistettiin festivaaleja venäläisille matkailijoille sekä räätälöitiin internetsivuja ja sosiaalista mediaa heille sopiviksi.

Pirkanmaan festivaalit – voimaa verkostoista 2009-2012

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

riihosen-rubatoFestivaaliverkostoissa on voimaa!

Pirkanmaa festivaalien verkostotoiminta käynnistyi vuosina 2009 – 2012 toteutetun Pirkanmaan festivaalit – voimaa verkostoista -hankkeen avulla.

Keskeisin tavoite Voimaa verkostoista -hankkeessa oli pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien keskinäinen verkottuminen, jonka tuloksena syntyi toimintaansa jatkava Pirfest-verkosto. Verkoston kautta festivaalitoimijat kokevat löytäneensä vertaistukea, työyhteisön ja ammatillisen viitekehyksen. Yhtenäinen verkosto on lisännyt festivaalien neuvotteluvoimaa suhteessa muihin toimijoihin ja päättäjiin. Vuonna 2009 hankkeeseen lähti mukaan 27 festivaalia. Sittemmin Pirfestin jäsenmäärä on kasvanut 37 festivaaliin.

Voimaa verkostoista -hanke tuotti festivaaleille ja muille toimijoille lisää tietoa kehittämistyön pohjaksi. Hankkeessa toteutettiin festivaalien kävijäkyselytutkimukset vuosina 2010 ja 2011. Kyselyihin vastasi yhteensä lähes 14 000 festivaalivierasta ja potentiaalista festivaalikävijää. Pirkanmaalaisille festivaaleille tehtiin vuosina 2009 – 2012 noin 500 000 käyntiä joka vuosi. Festivaalikävijät toivat Pirkanmaalle arviolta yli 35 miljoonaa euroa vuodessa.

Festivaalityön ammattilaisten osaaminen koottiin festivaalityön tietopankkiin, joka toimii aloittelevan tapahtumatuottajan tukena ja tarjoaa muistilistan myös kokeneemmalle tekijälle. Hankkeen aikana tehtiin myös festivaalikohtaiset ympäristösuunnitelmat, joiden pohjalta jokainen tapahtuma pääsee kehittämään toimintaansa entistä ympäristöystävällisemmäksi.

Voimaa verkostoista -hankkeen avulla saatiin koottua todistusaineistoa festivaalien merkityksestä maakunnassa. Pirkanmaan korkeatasoiset kulttuurifestivaalit herättivät hankkeen aikana ja sen jälkeen positiivista huomiota ja kiinnostusta niin Pirkanmaalla kuin muualla Suomessa. Pirfest jatkaa hankkeessa kehitettyjä toimenpiteitä osana perustoimintaansa.

Hanketta rahoittivat Pirkanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä Luova Tampere -ohjelma. Hanketta rahoittivat myös Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolisten festivaalien taustakunnat Ikaalinen, Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Orivesi ja Mänttä-Vilppula. Lisäksi rahoittajia olivat kaikki 27 hankkeessa mukana ollutta kulttuurifestivaalia.

Lisätietoa:
“Riihosen rubato” eli Pirkanmaan festivaalit – voimaa verkostoista -hankkeen testamentti (pdf)
Voimaa verkostoista -hankkeen loppuraportti

Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittäminen -hanke

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Culture Tampere Region –hankkeen suunnittelu tehtiin yhteistyössä Culture Finland –katto-ohjelman kanssa, joka on Suomen valtion kulttuurimatkailun toimenpiteitä kehittävä yksikkö Finnpron alaisuudessa. Hankkeen toimenpiteet kartoitettiin verkostoanalyysillä, johon haastateltiin Pirkanmaan keskeisiä kulttuurin ja matkailun toimijoita. Verkostoanalyysi osoitti, että Pirkanmaan keskeisimmät kehittämistarpeet ovat toimijoiden välisen kommunikoinnin lisääminen, toisiinsa tutustuminen sekä toiminnan kehittämistä tukevan faktatiedon keruu.

Hankkeen pilotoinneista ja tutkimuksista saatiin runsaasti uutta tietoa, joiden perusteella voi tehdä seuraavat toimenpide-esitykset:

 1. Pirkanmaan kulttuurimatkailulliset vahvuudet ovat festivaalit, teatterit, museot, musiikki ja ruoka.
 2. Kulttuurimatkailun tuotteistamistyö on fokusoitava paremmin vahvistamalla Pirkanmaan kulttuurimatkailun brändiä ja kärkituotteita. Mikä on Pirkanmaan kulttuurimatkailun oma ”joutsenmerkki”?
 3. Yhteismarkkinointia toimijoiden kesken on lisättävä.
 4. Yrityskentän ja kulttuurimatkailukentän yhteistyötä on kehitettävä siten että molemmat osapuolet hyötyvät.
 5. Valtakunnallisia ja kansainvälisiä myynti- ja jakelukanavia on pystyttävä hyödyntämään paremmin.
 6. Vaikuttavuustutkimus on pystyttävä kehittämään pysyväksi työkaluksi, jonka avulla toimijoiden asiakastuntemus lisääntyy.
 7. Fanikulttuuria pitää pystyä hyödyntämään paremmin viestinnässä ja markkinoinnissa.
 8. Suunnittelukalenterin vaikuttavuustyökalu on otettava tehokkaaseen käyttöön: tunnuslukujen määrittäminen ja kerääminen sekä mediaseuranta on saatava yhteismitallisiksi.
 9. Tiimityön jatkuminen on varmistettava alueilla.
 10. Kulttuurimatkailutuottajien osaamista on kehitettävä.
 11. Tapahtumien vetovoimaisuutta on hyödynnettävä paremmin, jotta yöpymät lisääntyvät.
 12. Pirfestin rooli ja rahoitus kulttuurimatkailun koordinoijana on varmistettava.
X