• Sinun festivaalisi Pirkanmaalla

Kansainväliset jakelutiet -hanke

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Pirfest työskentelee Kansainväliset jakelutiet -hankkeen parissa vuonna 2018-2019. Hankkeen tavoitteena on löytää kansainvälistymiseen valmiiden festivaalien tuotteille jakelutiet sekä ne matkanjärjestäjät, jotka tekevät festivaalimatkailupaketointia, ja saada festivaalituotteet myyntiin. Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä Visit Tampereen kanssa.

Lisäksi hankkeessa kehitetään tapoja pidentää Pirkanmaalle tulevien kongressivieraiden viipymää alueella lisäämällä tietämystä alueen kulttuurikohteista ja –tapahtumista sekä tarjoamalla festivaalisisältöjä kongressien oheisohjelmaksi.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

/0400 252 181

Lähi(ö)artisti-projekti

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Pirkanmaan festivaalien Lähi(ö)artisti-projektissa (2014–2017) Pirfest nimitti vuosittain pirkanmaalaisen, verkoston taiteenaloja edustavan taiteilijan Lähiartistiksi. Lähiartistin tarkoituksena oli tuoda esiin tuoretta paikallista taidetta ja kulttuuria ja vahvistaa alueen kulttuuri-identiteettiä. Lisäksi projektin tavoitteena oli vahvistaa yhteisöllisyyttä lähiöissä ja haja-asutusalueilla ja lisätä asukkaiden kiinnostusta taidetta kohtaan. Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry:n valitsema Lähiartisti kiersi vaihtuvan taiteilijatiimin kanssa esiintymässä Pirkanmaan kunnissa ja kaupungeissa, erityisesti alueilla joissa taidetarjonta on vähäisempää. Lähi(ö)artistiprojektia rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja projektin aikana nimitettiin neljä Lähiartistia: Laura Moisio, Ville Leinonen, Ville Färsaaret ja Anna-Elina Isoaro.

Lähiartistit 2014–2017

Festivaalien saavutettavuus 2015-2016

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

logoFImustaHankkeen tavoitteena on parantaa pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien saavutettavuutta, edistää festivaaliyleisöjen tasavertaisuutta ja parantaa saavutettavuusosaamista kulttuurityöntekijöiden keskuudessa. Jokaiselle hankkeeseen mukaan lähteneelle Pirfestin jäsenfestivaalille tehdään yksilöllisesti räätälöity ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma, jonka kautta voidaan parantaa festivaalin saavutettavuutta. Saavutusselvitykset ovat valmiita vuoden 2015 loppuun mennessä.

Festivaalin saavutettavuus tarkoittaa sitä, että osallistuminen ja elämyksien saaminen tehdään mahdollisimman monenlaisille yleisöille mahdolliseksi. Saavutettavuuden kannalta huomion kohteina ovat tapahtuman viestintä, hinnoittelu, asiakaspalvelu/lipunmyynnin toimivuus, tapahtuma-alue ja tilat, ohjelmatarjonta, organisaation strateginen työskentely ja moninaisuusnäkökulmien huomioiminen. Hyvä saavutettavuus kertoo erilaisten yleisöjen tarpeiden huomioimisesta ja kohteen helposta lähestyttävyydestä, ja tarjoaa mahdollisuuden osallistumiseen ja elämyksiin yksilöiden erilaisista ominaisuuksista riippumatta. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. (Saavutettavia kulttuurisisältöjä. Kulttuurin saavutettavuus -hankkeen loppuraportti 2013.)

Hankkeesta hyötyvät niin festivaalit ja yleisö kuin muut toimijat ja yhteiskunta. Festivaaliorganisaatioiden toimintatavat, ammattitaito ja osaaminen lisääntyvät. Uudet yleisöt pystyvät osallistumaan festivaaleille ja nauttimaan näin festivaalielämyksistä. Tietoisuus festivaalien tarjonnasta lisääntyy. Paremman saavutettavuuden kautta tasa-arvo ja erilaisten ryhmien huomioon ottaminen lisääntyy ja tasavertaiset osallistumismahdollisuudet kulttuuritapahtumiin parantuvat.

Pirkanmaan kulttuurimatkailun Culture Finland -aluekoordinaatio 2014-2015

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja kehittää kulttuurimatkailun aluekoordinaatiotyötä Pirkanmaalla vuosina 2014 ja 2015. Työ on saatettu alulle Culture Tampere Region hankkeen aikana 2012-2014. Culture Finland aluekoordinaation tarkoituksena on vakiinnuttaa Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittämistyön ja tuotteistamisen toimintamalli sekä vahvistaa maakunnan kulttuurimatkailuverkostoa ja kulttuurin asemaa matkailutuotteiden resurssina. Hankkeen avulla pyritään tiivistämään entisestään paikallisten yritysten ja yhdistysten yhteistyötä ja lisätä kulttuurimatkailutuotteiden ja -palveluiden käyttöastetta.

Hanke pyrkii kehittämään tiimityöskentelyä ja tuotteistusta niissä pirkanmaalaisissa kunnissa, jotka eivät ole olleet mukana Culture Tampere Region –hankkeessa. Hanke pyrkii myös sitouttamaan uusia kulttuuri- ja matkailuyrityksiä ja muita organisaatioita mukaan kulttuurimatkailun kehittämistyöhön. Tiimityöskentelyn avulla saadaan aikaan uusia kulttuurisisältöisiä matkailutuotteita ja -paketteja, jotka on suunnattu joko kotimaisille tai kansainvälisille kulttuurimatkailijoille. Erityisesti itsenäisille matkailijoille suunnattujen tuotteiden määrää lisätään. Tuotteiden saatavuutta matkailijan kannalta parannetaan, kun tuotteiden etenemistä myyntikanaviin kehitetään.

Hankkeen aikana järjestetään kehittämisseminaareja, joissa ylläpidetään ja parannetaan kulttuuri- ja matkailutoimijoiden osaamista muun muassa tuotteistamisessa ja myyntikanavaosaamisessa ja parannetaan toimijoiden keskinäistä verkostoitumista.

Culture Tampere Region – Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittäminen 2012-2014

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

ctrhankeesitePirkanmaan festivaalit – Pirfest ry toteuttaa Culture Tampere Region – Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittämishanketta 15.6.2012 – 30.6.2014. Hankkeessa on mukana noin sata pirkanmaalaista kulttuuri- ja matkailualan toimijaa. Hankkeen toiminta rajautuu Pirfestin jäsenfestivaalien kotipaikkakuntiin, jotka ovat Tampere, Orivesi, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Sastamala, Ikaalinen, Nokia, Valkeakoski, Urjala ja Parkano.

Hankkeen tuloksena

 • Pirkanmaan kulttuurimatkailutoimijoilla on lisää työkaluja ja osaamista uusien asiakkaiden saavuttamiseksi ja liikevaihdon kasvattamiseksi
 • Pirkanmaalle syntyy uusia kulttuurimatkailutuotteita
 • Pirkanmaalle syntyy toimiva kulttuurimatkailuverkosto
 • Kulttuurimatkailun merkitys vahvistuu alueellisesti ja valtakunnallisesti

Rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Pirkanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta rahoittavat lisäksi toimijoiden taustakunnat ja -kaupungit. Kulttuuri- ja matkailutoimijat osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen.

Hanke-esitteestä (pdf) saat tarkempaa tietoa hankkeen toimenpiteistä ja tavoitteista.

Venäläisen festivaalimatkailun kehittäminen Pirkanmaan festivaaleilla 2012-2014

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Hankkeen tavoitteena on kehittää festivaaliverkoston tuotteistamisosaamista ja mahdollisuuksia ottaa venäläiset matkailijat huomioon pirkanmaalaisilla kulttuurifestivaaleilla. Tavoitteena on myös houkutella lisää venäläisiä matkailijoita festivaaleille ja kasvattaa festivaaliemme tunnettuutta Venäjällä, erityisesti Pietarin alueella. Lisäksi tavoitteena on löytää ammattilaiskontakteja ja muodostaa uusia yhteistyökumppanuuksia venäläisten toimijoiden kanssa.

Venäläisten Suomeen tekemien matkojen määrä kasvaa tasaista tahtia. Vuonna 2011 Venäjällä asuvia matkustajia kävi Suomessa yhteensä 3,3 miljoonaa ja he toivat matkustustuloja noin 1,1 miljardia euroa. Kasvua vuoteen 2010 oli 53 %. (Tilastokeskus, Rajahaastattelututkimus.) Suomi on venäläisten suosituin matkakohde, vierailuja tehdään useamman kerran vuodessa.

Aiemmissa Pirkanmaan festivaalien ylläpitämissä hankkeissa (Pirkanmaan kulttuurifestivaalien matkailullinen kehittäminen 1.8.2010–30.4.2012, Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittämishankkeen valmistelu 1.8.2011–30.3.2012 ja Culture Tampere Region –hanke 1.4.2012-31.12.2014) on todettu tarve venäläisten matkailijoiden erityistoiveiden ja -vaatimusten huomioimiseksi festivaaleilla.

Hankkeessa kartoitettiin sisarfestivaalien ja taiteenalojen ammattilais- ja harrastajaryhmiä erityisesti Pietarin alueella sekä luotiin profiili venäläiselle festivaalikävijälle. Lisäksi tuotteistettiin festivaaleja venäläisille matkailijoille sekä räätälöitiin internetsivuja ja sosiaalista mediaa heille sopiviksi.

Pirkanmaan festivaalit – voimaa verkostoista 2009-2012

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

riihosen-rubatoFestivaaliverkostoissa on voimaa!

Pirkanmaa festivaalien verkostotoiminta käynnistyi vuosina 2009 – 2012 toteutetun Pirkanmaan festivaalit – voimaa verkostoista -hankkeen avulla.

Keskeisin tavoite Voimaa verkostoista -hankkeessa oli pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien keskinäinen verkottuminen, jonka tuloksena syntyi toimintaansa jatkava Pirfest-verkosto. Verkoston kautta festivaalitoimijat kokevat löytäneensä vertaistukea, työyhteisön ja ammatillisen viitekehyksen. Yhtenäinen verkosto on lisännyt festivaalien neuvotteluvoimaa suhteessa muihin toimijoihin ja päättäjiin. Vuonna 2009 hankkeeseen lähti mukaan 27 festivaalia. Sittemmin Pirfestin jäsenmäärä on kasvanut 37 festivaaliin.

Voimaa verkostoista -hanke tuotti festivaaleille ja muille toimijoille lisää tietoa kehittämistyön pohjaksi. Hankkeessa toteutettiin festivaalien kävijäkyselytutkimukset vuosina 2010 ja 2011. Kyselyihin vastasi yhteensä lähes 14 000 festivaalivierasta ja potentiaalista festivaalikävijää. Pirkanmaalaisille festivaaleille tehtiin vuosina 2009 – 2012 noin 500 000 käyntiä joka vuosi. Festivaalikävijät toivat Pirkanmaalle arviolta yli 35 miljoonaa euroa vuodessa.

Festivaalityön ammattilaisten osaaminen koottiin festivaalityön tietopankkiin, joka toimii aloittelevan tapahtumatuottajan tukena ja tarjoaa muistilistan myös kokeneemmalle tekijälle. Hankkeen aikana tehtiin myös festivaalikohtaiset ympäristösuunnitelmat, joiden pohjalta jokainen tapahtuma pääsee kehittämään toimintaansa entistä ympäristöystävällisemmäksi.

Voimaa verkostoista -hankkeen avulla saatiin koottua todistusaineistoa festivaalien merkityksestä maakunnassa. Pirkanmaan korkeatasoiset kulttuurifestivaalit herättivät hankkeen aikana ja sen jälkeen positiivista huomiota ja kiinnostusta niin Pirkanmaalla kuin muualla Suomessa. Pirfest jatkaa hankkeessa kehitettyjä toimenpiteitä osana perustoimintaansa.

Hanketta rahoittivat Pirkanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä Luova Tampere -ohjelma. Hanketta rahoittivat myös Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolisten festivaalien taustakunnat Ikaalinen, Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Orivesi ja Mänttä-Vilppula. Lisäksi rahoittajia olivat kaikki 27 hankkeessa mukana ollutta kulttuurifestivaalia.

Lisätietoa:
“Riihosen rubato” eli Pirkanmaan festivaalit – voimaa verkostoista -hankkeen testamentti (pdf)
Voimaa verkostoista -hankkeen loppuraportti

Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittäminen -hanke

150 150 Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry

Culture Tampere Region –hankkeen suunnittelu tehtiin yhteistyössä Culture Finland –katto-ohjelman kanssa, joka on Suomen valtion kulttuurimatkailun toimenpiteitä kehittävä yksikkö Finnpron alaisuudessa. Hankkeen toimenpiteet kartoitettiin verkostoanalyysillä, johon haastateltiin Pirkanmaan keskeisiä kulttuurin ja matkailun toimijoita. Verkostoanalyysi osoitti, että Pirkanmaan keskeisimmät kehittämistarpeet ovat toimijoiden välisen kommunikoinnin lisääminen, toisiinsa tutustuminen sekä toiminnan kehittämistä tukevan faktatiedon keruu.

Hankkeen pilotoinneista ja tutkimuksista saatiin runsaasti uutta tietoa, joiden perusteella voi tehdä seuraavat toimenpide-esitykset:

 1. Pirkanmaan kulttuurimatkailulliset vahvuudet ovat festivaalit, teatterit, museot, musiikki ja ruoka.
 2. Kulttuurimatkailun tuotteistamistyö on fokusoitava paremmin vahvistamalla Pirkanmaan kulttuurimatkailun brändiä ja kärkituotteita. Mikä on Pirkanmaan kulttuurimatkailun oma ”joutsenmerkki”?
 3. Yhteismarkkinointia toimijoiden kesken on lisättävä.
 4. Yrityskentän ja kulttuurimatkailukentän yhteistyötä on kehitettävä siten että molemmat osapuolet hyötyvät.
 5. Valtakunnallisia ja kansainvälisiä myynti- ja jakelukanavia on pystyttävä hyödyntämään paremmin.
 6. Vaikuttavuustutkimus on pystyttävä kehittämään pysyväksi työkaluksi, jonka avulla toimijoiden asiakastuntemus lisääntyy.
 7. Fanikulttuuria pitää pystyä hyödyntämään paremmin viestinnässä ja markkinoinnissa.
 8. Suunnittelukalenterin vaikuttavuustyökalu on otettava tehokkaaseen käyttöön: tunnuslukujen määrittäminen ja kerääminen sekä mediaseuranta on saatava yhteismitallisiksi.
 9. Tiimityön jatkuminen on varmistettava alueilla.
 10. Kulttuurimatkailutuottajien osaamista on kehitettävä.
 11. Tapahtumien vetovoimaisuutta on hyödynnettävä paremmin, jotta yöpymät lisääntyvät.
 12. Pirfestin rooli ja rahoitus kulttuurimatkailun koordinoijana on varmistettava.
X